Aktien

Bolaget har ett aktieslag. Alla aktier i bolaget handlas på First North. Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 4 600 000 kronor fördelat på 4 600 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 kronor per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2018

  Antal aktier % av röster och kapital
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 468 558 10,2 %
JP Morgan Bank 188 100 4,1 %
Artipelag Holding AB 133 717 2,9 %
Skogskupan AB  124 000 2,7 %
Nordnet Pensionsförskring AB 114 067 2,5 %
Banque Carnegie Luxemburg 99 573 2,2 %
JP Morgan Bank Luxemburg 72 900 1,6 %
Swedbank Försäkring 71 835 1,6 %
Josefin Jakobson 69 449 1,5 %
Rolf Skog 60 000 1,3 %
Summa tio största ägare 1 402 199 30,5 %
Övriga 3 197 801 69,5%
Total 4 600 000 100,0 %

De tio största aktieägarna äger 30.5% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 824 aktieägare.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på First North: SAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på First North: SE0006504163

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Likviditetsgarant:

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö