Bolagsstyrning

Koncernen förvaltas av Hestia som åtar sig rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar dess dagliga verksamhet. Hestia rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Hestia förvaltar koncernen med målet att maximera aktieägarnas avkastning. Hestia tar hand om aktieägarnas intressen och tillhandahåller nödvändiga tjänster enligt förvaltningsavtalet.

Enligt förvaltningsavtalet är Hestia ansvarig för att driva och förvalta koncernens dagliga angelägenheter å aktieägarnas vägnar, dock endast enligt styrelsens instruktioner och i enlighet med den godkända affärsplanen. Förvaltaren får inte utan föregående godkännande från styrelsen fatta beslut eller vidta åtgärder som har väsentlig direkt eller indirekt effekt på bolagets, mål- och / eller egendomsvärdet.

Överenskommelse om Verkställande Direktör

Koncernen har inget kontrakt direkt med VD. Eftersom VD är anställd av Hestia (med vilket bolaget har ingått ett förvaltningsavtal) innebär uppsägning av VD:s uppgifter av bolagets styrelse en uppsägning av förvaltningsavtalet. Om den verkställande direktörens anställning med hos förvaltaren avslutas, antingen av förvaltaren eller av VD, utses en ny VD av förvaltaren, med förbehåll för bolagets styrelses godkännande. Kostnader för att avsluta anställningen och/eller rekrytera en ersättare kommer att bekostas av förvaltaren.