Bolagsordning

N.B. In case of discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish shall prevail.

Bolagsordning för Saltängen Property lnvest AB (publ)
Articles of association of Saltängen Property lnvest AB (publ)

Org.nr 556980-6325
Reg. No. 556980-6325

Antagen på bolagsstämma den 14 april 2020.
Adopted at the general meeting held on 14 April 2020.

§1 Bolagets firma / Name of the company

Bolagets firma är Saltängen Property lnvest AB (publ).

The name of the company is Saltängen Property Invest AB (publ).

§2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§3 Bolagets verksamhet / Objectives of the company

Bolaget ska förvalta lösöre och bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall manage movable property and conduct business related thereto.

§4 Aktier och aktiekapital / Shares and share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 4,000,000 and not more than SEK 16,000,000. The number of shares shall be not less than 4,000,000 and not more than 16,000,000.

§5 Styrelsen / The board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

§6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

För att få deltaga vid bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig, samt antalet biträden, till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend the Annual General Meeting, shareholders must be registered in the share register as of five weekdays before the meeting and must register oneself, and the number of advisors, to the Company no later than the day specified in the notice. This day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than five weekdays before the meeting.

§8 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman;

Election of a chairman of the meeting;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Preparation and approval of the voting register;

3. Godkännande av dagordning;

Approval of the agenda;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

Election of one or two persons to attest the minutes;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;

7. Beslut om

Resolutions regarding

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer;

Election of the board of directors and, where applicable, accounting firm or auditors;

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

§ 10 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479).