Bolagsstämmor

Årsstämma, tillika slutstämma, 18 mars 2021

Årsstämman kommer att hållas den 18 mars 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har likvidatorn för Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till årsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar, måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till likvidatorn antingen per e-post till rikard.lemming@cirio.se eller per post till adressen Saltängen Property Invest AB (publ) i likv, Att. Rikard Lemming, c/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till årsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Protokoll från årsstämma 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär 

Formulär för poströstning 

Avgåenderedovisning per 200625 jämte revisionsberättelse

Slutredovisning per 210210 jämte revisionsberättelse

Årsredovisning per 201231 jämte revisionsberättelse 

Skifteshandling