Bolagsstämmor

Årsstämma, tillika slutstämma, 18 mars 2021

Årsstämman kommer att hållas den 18 mars 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har likvidatorn för Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till årsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar, måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till likvidatorn antingen per e-post till rikard.lemming@cirio.se eller per post till adressen Saltängen Property Invest AB (publ) i likv, Att. Rikard Lemming, c/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till årsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär 

Formulär för poströstning 

Avgåenderedovisning per 200625 jämte revisionsberättelse

Slutredovisning per 210210 jämte revisionsberättelse

Årsredovisning per 201231 jämte revisionsberättelse 

Skifteshandling