News

Beslut från årsstämma, tillika slutstämma, i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation den 18 mars 2021

Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

  • Stämman beslutade att fastställa intagna resultaträkningar och balansräkningar i vid stämman framlagda redovisningshandlingar i form av styrelsens avgåenderedovisning avseende redovisningsperioden 2020-01-01-2020-06-25, årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och likvidatorns slutredovisning avseende likvidationsperioden 2020-06-26-2021-02-10.
  • Stämman beslutade att bevilja tidigare styrelseledamöterna Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin samt tidigare verkställande direktören Maarit Nordmark ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 2020-01-01-2020-06-25, att bevilja likvidatorn Lars-Henrik Andersson ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden från 2020-06-26 fram till dess att Bolagsverket registrerat likvidationen som avslutad, samt att bevilja revisorn Deloitte AB genom Malin Lüning ansvarsfrihet för revision och granskning av bolagets angelägenheter under perioden från 2020-01-01 fram till dess att Bolagsverket registrerat likvidationen som avslutad.
  • Stämman beslutade att ersättning till likvidatorn och revisorn ska utgå enligt räkning.

Skiftesbeloppet om 3,13 kronor per aktie kommer att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg så snart likvidationen har fullbordats och registrerats hos Bolagsverket.

Frågor med anledning av informationen ovan besvaras av kontaktperson nedan.

Rikard Lemming, Cirio Advokatbyrå AB
rikard.lemming@cirio.se 

2021-03-18

Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

2021-02-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, org.nr 556980-6325 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2021. På stämman kommer bland annat framläggande av likvidatorns slutredovisning att ske, vilket innebär att likvidationen i Saltängen Property Invest AB (publ) kommer avslutas.

För mer information klicka här

2020-06-11
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag erhållit beslut från Nasdaq innebärande att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier godkänts. Nasdaq har beslutat att sista dag för handel med aktierna ska vara den 25 juni. Bolaget har tidigare kommunicerat en preliminär tidsplan där sista dag för handel sattes till 16 juni.

2020-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 20 maj 2020 i Stockholm, varvid det beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

2020-04-29
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag slutfört försäljningen av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Med anledning därav avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att dels skifta ut så mycket som möjligt av bolagets medel genom en aktiesplit, dels s.k. automatisk inlösen av aktier samt avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 14 april 2020 i Stockholm, varvid det beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB och varvid även följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-03-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 april 2020 klockan 15.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.