News

Kallelse till årsstämma, tillika slutstämma, i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, org.nr 556980-6325 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2021. På stämman kommer bland annat framläggande av likvidatorns slutredovisning att ske, vilket innebär att likvidationen i Saltängen Property Invest AB (publ) kommer avslutas.

För mer information klicka här

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har likvidatorn beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 18 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 mars 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 10 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 12 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021 och ska skickas till likvidatorn antingen per e-post till rikard.lemming@cirio.se eller per post till adressen Saltängen Property Invest AB (publ) i likv, Att. Rikard Lemming, c/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning jämte revisionsberättelse avseende redovisningsperioden 2020-01-01-2020-06-25

8. Framläggande av årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020

9. Framläggande av likvidatorns slutredovisning jämte revisionsberättelse avseende likvidationsperioden 2020-06-26-2021-02-10

10. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar,

(b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter, verkställande direktör, likvidator och revisor

11. Fastställande av arvode till likvidator och revisor

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (p. 2)

Föreslås att likvidatorn Lars-Henrik Andersson, eller den som likvidatorn utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (p. 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av justeringspersoner (p. 5)

Till personer att justera protokollet föreslås Rikard Lemming (biträdande jurist tillika advokat vid Cirio Advokatbyrå AB), eller den som likvidatorn utser vid vid hans förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar (p. 10(a))

Föreslås att intagna resultaträkningar och balansräkningar i vid stämman framlagda redovisnings-handlingar i form av avgåenderedovisning (p. 7), årsredovisning (p. 8) och slutredovisning (p. 9) fastställs.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter, verkställande direktör, likvidator och revisor (p. 10(b))

Föreslås att bevilja tidigare styrelseledamöterna Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin samt tidigare verkställande direktören Maarit Nordmark ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under perioden 2020-01-01-2020-06-25, att bevilja likvidatorn Lars-Henrik Andersson ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under perioden från 2020-06-26 fram till dess att Bolagsverket registrerat likvidationen som avslutad, samt att bevilja revisorn Deloitte AB genom Malin Lüning ansvarsfrihet för revision och granskning av Bolagets angelägenheter under perioden från 2020-01-01 fram till dess att Bolagsverket registrerat likvidationen som avslutad.

Fastställande av arvode till likvidator och revisor (p. 11)

Föreslås att ersättning till likvidatorn och revisorn ska utgå enligt räkning.

Upplysningar på stämman

Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen senast måndagen den 8 mars 2021, antingen per e-post till rikard.lemming@cirio.se eller per post till adressen Saltängen Property Invest AB (publ) i likv, Att. Rikard Lemming, c/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.saltangenpropertyinvest.se, senast lördagen den 13 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Dokumentation

Styrelsens avgåenderedovisning, årsredovisningen, samt likvidatorns slutredovisning, jämte tillhörande revisionsberättelser, kommer att finnas tillgängliga vid likvidatorns kontor (Cirio Advokatbyrå AB, Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm) samt på Bolagets hemsida www.saltangenpropertyinvest.se senast från och med torsdagen den 4 mars 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin post- eller

e-postadress. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden ABs hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2021
Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation
Likvidator Lars-Henrik Andersson

2021-03-18

Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

2021-02-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, org.nr 556980-6325 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2021. På stämman kommer bland annat framläggande av likvidatorns slutredovisning att ske, vilket innebär att likvidationen i Saltängen Property Invest AB (publ) kommer avslutas.

För mer information klicka här

2020-06-11
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag erhållit beslut från Nasdaq innebärande att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier godkänts. Nasdaq har beslutat att sista dag för handel med aktierna ska vara den 25 juni. Bolaget har tidigare kommunicerat en preliminär tidsplan där sista dag för handel sattes till 16 juni.

2020-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 20 maj 2020 i Stockholm, varvid det beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

2020-04-29
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag slutfört försäljningen av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Med anledning därav avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att dels skifta ut så mycket som möjligt av bolagets medel genom en aktiesplit, dels s.k. automatisk inlösen av aktier samt avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 14 april 2020 i Stockholm, varvid det beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB och varvid även följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-03-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 april 2020 klockan 15.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.