News

Kallelse till extra bolagsstämma

Saltängen Property Invest AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2015 klockan 17:00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 6 i Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 januari 2015.

Anmäl gärna ert deltagande skriftligt till Saltängen Property Invest AB (publ) Att: Lars Blanke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, eller e-post: lars.blanke@hestia.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 januari 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av arvoden till styrelse.
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, bestämmande av arvoden till styrelsen samt val av styrelseordförande och styrelseledamöter (ärende 2, 7 och 8)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

- Advokat Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå AB, ska utses till ordförande vid extra bolagsstämman (ärende 2).

- Ett styrelsearvode per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma om totalt 20 833 kronor, varav 8333 kronor ska utbetalas till ordföranden och 6250 kronor ska utbetalas till vardera av de två övriga styrelseledamöterna (ärende 7).

- Nyval av Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mikael Igelström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 8).

- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Gustav Rehnqvist, och de nuvarande styrelseledamöterna, Stefan De Geer och Clara de Château, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av förslagna nya styrelseledamöter

Mikael Igelström är född 1958 och har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet. Han är styrelseordförande och delägare i Hyresbostäder i Södermanland AB. Han är även styrelseledamot i MWI Konsult i Stockholm AB och styrelsesuppleant i Stockholm Hamn AB och Kapellskär Hamn AB. Mikael Igenström var fram till 2014 VD för Cornerstone i Sverige samt styrelseledamot för ca 14 gruppbolag inom koncernen. Mikael Igelström innehar 1 000 aktier i Saltängen Property Invest AB (publ).

Ulf Clacton är född 1960 och har utbildning inom ekonomi och som byggnadsingenjör. Han är bland annat styrelseledamot i flera bolag inom Estancia-koncernen och styrelseordförande i Estancia Logistik AB, Sälens Gästgiveri Fastighets AB, Fastighetsaktiebolaget 22:an i Saltsjöbaden och Estancia Property Management AB. Ulf Clacton är vidare bolagsman för Estica Handelsbolag. Ulf Clacton innehar inga aktier i Saltängen Property Invest AB (publ).

Anders Melin är född 1973 och har en civilekonomexamen och juridisk kandidatexamen från Uppsala Universitet. Han är styrelseordförande och delägare i Advokaterna Liman & Parters AB. Han är även styrelseledamot i Brimel Invest AB, Advokatfirman Melin & Reveman AB, The Financial Compliance Group AB, FCG A/S och Doktor Hemma Stockholm AB. Han var tidigare styrelseordförande i The Associate Press AB och styrelseledamot i SFM Stockholm AB. Anders Melin innehar inga aktier i Saltängen Property Invest AB (publ).

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 4 600 000 aktier, motsvarande 4 600 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Saltängen Property Invest AB (publ) c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, på bolagets webbplats www.saltangenpropertyinvest.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm, 21 januari 2015

SALTÄNGEN PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD,
Saltängen Property Invest AB (publ)
Tel: 070-415 84 18

2015-03-20

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för perioden (26 augusti 2014 - 31 december 2014)

· Hyresintäkterna uppgick till 2.816 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till -840 Tkr vilket motsvarar -0,18 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 25.000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 0 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18.368 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie.

2015-02-18

The board of Saltängen Property Invest AB (publ) has resolved on new dates for the Annual General Meeting 2015 and the publication of the Year-End Report for the financial year 2014:

·The Year-End Report will be published on 20 March, 2015
·The Annual General Meeting 2015 will be held on 23 April, 2015

2015-01-21

Saltängen Property Invest AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2015 klockan 17:00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 6 i Stockholm

2015-01-12

Saltängen Property Invest has been accepted for listing on First North at Nasdaq Stockholm. The first day of trading is Thursday 15 January, 2015.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.