News

Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 20 maj 2020 i Stockholm, varvid det beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

Stämman beslutade om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade om en uppdelning (split) av bolagets aktier innebärande att en (1) befintlig aktie delas i åtta (8) aktier, varav sju (7) benämns inlösenaktier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelningen ska vara den 29 maj 2020. Baserat på avstämningsdagen kommer den sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla 27 maj 2020 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier att infalla 28 maj 2020.

Stämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med 4 025 000 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 32 200 000 aktier (dvs. inlösenaktierna). Handel i inlösenaktierna beräknas ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under tiden från och med 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020.

För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla ett belopp om 11,98 kronor, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 385 756 000 kronor. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenbeloppet ska vara den 16 juni 2020. Betalning av inlösenbeloppet kommer att verkställas av Euroclear Sweden AB och beräknas ske omkring den 19 juni 2020.

Stämman beslutade också att bolagets aktiekapital ska återställas till sin nuvarande nivå genom fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4 025 000 kronor till dess nuvarande nivå om 4 600 000 kronor utan utgivande av nya aktier. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras samtidigt med minskningen av aktiekapitalet.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att avnotera bolagets aktier från Nasdaq Stockholm First North Growth Market.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Advokat Lars-Henrik Andersson föreslogs till likvidator. Beslutet ska gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Stämman beslutade även om att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket i anslutning till avnoteringen, som beräknas ske omkring den 16 juni 2020.

Den preliminära bedömningen är att bolagets tillgångar beräknas uppgå till cirka 10 - 11 Mkr efter det att det automatiska inlösenförfarandet genomförts, vilket belopp beräknas täcka likvidationskostnaderna. Skifte av eventuella kvarvarande medel kan sannolikt ske i samband med att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Stockholm 2020-05-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt bolag som fram till den 29 april 2020 indirekt ägde och förvaltade fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Saltängen Property Invest aktie är noterad på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel +46 8 545 271 00, mail: info@wildeco.se).

2020-06-11
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag erhållit beslut från Nasdaq innebärande att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier godkänts. Nasdaq har beslutat att sista dag för handel med aktierna ska vara den 25 juni. Bolaget har tidigare kommunicerat en preliminär tidsplan där sista dag för handel sattes till 16 juni.

2020-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 20 maj 2020 i Stockholm, varvid det beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

2020-04-29
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag slutfört försäljningen av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Med anledning därav avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att dels skifta ut så mycket som möjligt av bolagets medel genom en aktiesplit, dels s.k. automatisk inlösen av aktier samt avnotering och frivillig likvidation av bolaget.

2020-04-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 14 april 2020 i Stockholm, varvid det beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB och varvid även följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-03-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 april 2020 klockan 15.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

2020-03-11
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 43 071 Tkr (41 406 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 30 876 Tkr (29 234 Tkr) vilket motsvarar 6,87 kr (6,36 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -260 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 766 Tkr (3 390 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid fram till den 10. januari 2020.
  • Resultat efter skatt uppgick till -178 529 Tkr (73 787 Tkr), motsvarande -38,81 kr (16,04 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 85 395 Tkr (82 801 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 62 467 Tkr (60 449Tkr) vilket motsvarar 13,58 kr (13,14 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -259 511 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 557 Tkr (4 938Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till -153 205 Tkr (103 608 Tkr), motsvarande -33,31 kr (22,52 kr) per aktie.
2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB har, som tidigare kommunicerats, förlängt fastighetskrediten hos Swedbank. Låneperioden sträcker sig från 10 januari till 30 juni 2020. Möjligheterna till någon annan finansieringslösning än en kortfristig förlängning hos Swedbank har inte varit tillgänglig före kreditens förfallodatum i januari 2020.

2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag ingått villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Preliminär köpeskilling efter avdrag för latent skatt uppgår till 1 000 miljoner kronor. Avtalet är villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.