News

Saltängen Property Invest AB (publ) har ingått villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB som äger koncernens enda fastighet Saltängen 1

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag ingått villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Preliminär köpeskilling efter avdrag för latent skatt uppgår till 1 000 miljoner kronor. Avtalet är villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Som tidigare kommunicerats till marknaden har Saltängen Property Invest AB (publ) ("Saltängen") beslutat att utvärdera om aktieägarnas intressen bäst kan tillgodoses genom att avyttra koncernens enda fastighet, Saltängen 1 som är belägen i Västerås, antingen direkt eller genom avyttring av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB.

Budgivningsprocessen har resulterat i att Saltängen idag ingått avtal om att sälja dotterbolaget, vars enda tillgång är fastigheten, till ett av ICA Fastigheter AB ("ICA Fastigheter") helägt bolag, som lämnade det högsta budet. Fastigheten hyrs idag av ICA Fastigheter och hyresavtalet löper fram till och med den 30 september 2023.

Det underliggande fastighetsvärdet för dotterbolagets fastighet uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket resulterar i en preliminär köpeskilling om 1 000 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget. Betalning sker kontant.

Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 87 kronor per aktie i Saltängen efter återbetalning av lån och uppskattade transaktionskostnader. Avyttringen innebär att avkastningen på Saltängens aktie sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i januari 2015 kommer att uppgå till cirka 5,3 procent.

Försäljningen av fastigheten har föregåtts av en gedigen öppen process med många intressenter. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att den nu accepterade köpeskillingen är marknadsmässig.

Transaktionen är villkorad av godkännande från bolagsstämma i Saltängen. Sådant godkännande avses inhämtas på Saltängens årsstämma den 14 april 2020. För ytterligare information vänligen se kallelse till årsstämma i separat pressmeddelande som kommer att offentliggöras senast den 17 mars 2020.

För det fall årsstämman i Saltängen den 14 april 2020 inte godkänner transaktionen har ICA Fastigheter rätt, men ingen skyldighet, att frånträda avtalet. För det fall ICA Fastigheter inte frånträder avtalet och annan bolagsstämma i Saltängen inte godkänner transaktionen senast den 31 december 2020 upphör avtalet automatiskt att gälla.

Förutsatt att årsstämman den 14 april 2020 beslutar om att godkänna transaktionen beräknas transaktionen kunna slutföras omkring den 29 april 2020.

Styrelsen i bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen. Det är styrelsens uppfattning att det lämnade budet är marknadsmässigt och att en försäljning till ICA Fastigheter, mot bakgrund av ICA Fastigheters goda kännedom om fastighetens skick och stabila finansiella situation, är det bästa alternativet för Saltängen och dess aktieägare.

Förutsatt att årsstämman beslutar att godkänna transaktionen och transaktionen slutförs har Saltängen för avsikt att verka för att bolagets tillgångar kan skiftas ut till aktieägarna och att bolaget avvecklas på för bolaget och aktieägarna mest fördelaktigt sätt. Givet att transaktionen godkänns av årsstämman kommer styrelsen så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan utskiftning till aktieägarna och avveckling av bolaget. Frågan om utskiftning och avveckling kommer att underställas aktieägarnas beslut vid en extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Igelström, styrelseordförande
+46 70 6697796
mikael.igelstrom@telia.com

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter AB till den 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Denna information är insiderinformation som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 18.00.

2020-03-11
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 43 071 Tkr (41 406 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 30 876 Tkr (29 234 Tkr) vilket motsvarar 6,87 kr (6,36 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -260 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 766 Tkr (3 390 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid fram till den 10. januari 2020.
  • Resultat efter skatt uppgick till -178 529 Tkr (73 787 Tkr), motsvarande -38,81 kr (16,04 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 85 395 Tkr (82 801 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 62 467 Tkr (60 449Tkr) vilket motsvarar 13,58 kr (13,14 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -259 511 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 557 Tkr (4 938Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till -153 205 Tkr (103 608 Tkr), motsvarande -33,31 kr (22,52 kr) per aktie.
2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB har, som tidigare kommunicerats, förlängt fastighetskrediten hos Swedbank. Låneperioden sträcker sig från 10 januari till 30 juni 2020. Möjligheterna till någon annan finansieringslösning än en kortfristig förlängning hos Swedbank har inte varit tillgänglig före kreditens förfallodatum i januari 2020.

2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag ingått villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Preliminär köpeskilling efter avdrag för latent skatt uppgår till 1 000 miljoner kronor. Avtalet är villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

2020-02-06
Regulatorisk

Bolaget bedömer att ett nedskrivningsbehov med ca 25% av fastighetsvärdet föreligger.

2019-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Saltängen Property Invest AB (publ) beslutat att utvärdera möjligheten att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB, alternativt fastigheten Saltängen 1. Bolaget har också accepterat en offert om att förlänga fastighetskrediten med Swedbank.

2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 23 september 2019 i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-09-05
Regulatorisk

Med anledning av förestående refinansiering har Savills på uppdrag av Saltängen Property Invest AB (publ) upprättat en ny marknadsvärdering av fastigheten Saltängen 1 i Västerås. Det nya marknadsvärdet är 1 460 Mkr (1 360 Mkr). Den positiva värdeförändringen kommer att påverka bolagets resultat med 79,4 Mkr inklusive effekten av uppskjuten skatt för räkenskapsåret 2019.

<<
1
2
3
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.