News

Saltängen Property Invest AB (publ) lämnar information om bolagets finansiering

Saltängen Property Invest AB har, som tidigare kommunicerats, förlängt fastighetskrediten hos Swedbank. Låneperioden sträcker sig från 10 januari till 30 juni 2020. Möjligheterna till någon annan finansieringslösning än en kortfristig förlängning hos Swedbank har inte varit tillgänglig före kreditens förfallodatum i januari 2020.

Bolagets ledning och styrelse har under 2019 arbetat med att refinansiera koncernens kreditavtal med Swedbank som skulle förfalla till betalning den 10 januari 2020. Såväl inhemska som utländska aktörer bjöds in i processen som inkluderade både traditionell bankfinansiering och obligationslån. Ingen av dessa aktörer har dock varit intresserade av att refinansiera koncernens kredit trots koncernens låga belåningsgrad. De främsta anledningarna har varit att aktörerna bedömt risknivån i ett enfastighetsbolag som hög och att löptiden för koncernens hyresavtal med ICA Fastigheter endast sträcker sig fram till och med den 30 september 2023. Bolaget har även undersökt möjligheterna att få tillstånd en förtida förlängning av hyresavtalet med ICA Fastigheter, dock utan framgång.

Den 24 oktober 2019 kommunicerades att bolaget accepterat en offert om att förlänga den befintliga fastighetskrediten med Swedbank från förfallotidpunkten den 10 januari 2020. Trots en låg belåningsgrad på fastigheten valde Swedbank dock att inte medverka till en längre förlängning av den befintliga krediten utan erbjöd endast en förlängning fram till och med den 30 juni 2020.

Mot denna bakgrund har bolaget inte sett någon annan möjlighet än att, som tidigare kommunicerats, utvärdera om aktieägarnas intressen bäst kan tillgodoses genom att avyttra koncernens enda fastighet, Saltängen 1, antingen direkt eller genom avyttring av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB. Drygt 70 intressenter har kontaktats för att utröna intresset för ett eventuellt förvärv av fastigheten och av dessa har närmare 50 intressenter gått vidare i processen. Budgivningsprocessen resulterade i att Saltängen ingått avtal om att sälja dotterbolaget, vars enda tillgång är fastigheten, till ICA Fastigheter AB. Transaktionen är villkorad av att bolagsstämma i bolaget godkänner avyttringen. För ytterligare information om avyttringen vänligen se det separata pressmeddelandet som offentliggjorts idag.

Baserat på bolagets ansträngningar att hitta ny finansiering och den process som förevarit är det styrelsens uppfattning att möjligheterna till att refinansiera koncernens kredit är uttömda. Mot denna bakgrund, samt att det är styrelsens uppfattning att det lämnade budet är marknadsmässigt och att en försäljning till ICA Fastigheter är det bästa alternativet för Saltängen och dess aktieägare, rekommenderar styrelsen i bolaget enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen. Förutsatt att aktieägarna godkänner transaktionen på den årsstämma som avses hållas den 14 april 2020 beräknas transaktionen kunna slutföras omkring den 29 april 2020. Del av den köpeskilling som erhålls i samband med avyttringen av dotterbolaget kommer att användas för att lösa krediten hos Swedbank. För det fall avyttringen inte genomförs måste bolaget hitta andra finansieringslösningar för att kunna lösa krediten när den förfaller den 30 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Igelström, styrelseordförande
+46 70 6697796
mikael.igelstrom@telia.com

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter AB till den 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Denna information är insiderinformation som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 20.15.

2020-03-11
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 43 071 Tkr (41 406 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 30 876 Tkr (29 234 Tkr) vilket motsvarar 6,87 kr (6,36 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -260 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 766 Tkr (3 390 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid fram till den 10. januari 2020.
  • Resultat efter skatt uppgick till -178 529 Tkr (73 787 Tkr), motsvarande -38,81 kr (16,04 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

  • Hyresintäkterna uppgick till 85 395 Tkr (82 801 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 62 467 Tkr (60 449Tkr) vilket motsvarar 13,58 kr (13,14 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -259 511 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 557 Tkr (4 938Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till -153 205 Tkr (103 608 Tkr), motsvarande -33,31 kr (22,52 kr) per aktie.
2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB har, som tidigare kommunicerats, förlängt fastighetskrediten hos Swedbank. Låneperioden sträcker sig från 10 januari till 30 juni 2020. Möjligheterna till någon annan finansieringslösning än en kortfristig förlängning hos Swedbank har inte varit tillgänglig före kreditens förfallodatum i januari 2020.

2020-03-09
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har i dag ingått villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till ICA Fastigheter AB. Preliminär köpeskilling efter avdrag för latent skatt uppgår till 1 000 miljoner kronor. Avtalet är villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

2020-02-06
Regulatorisk

Bolaget bedömer att ett nedskrivningsbehov med ca 25% av fastighetsvärdet föreligger.

2019-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Saltängen Property Invest AB (publ) beslutat att utvärdera möjligheten att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB, alternativt fastigheten Saltängen 1. Bolaget har också accepterat en offert om att förlänga fastighetskrediten med Swedbank.

2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 23 september 2019 i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-09-05
Regulatorisk

Med anledning av förestående refinansiering har Savills på uppdrag av Saltängen Property Invest AB (publ) upprättat en ny marknadsvärdering av fastigheten Saltängen 1 i Västerås. Det nya marknadsvärdet är 1 460 Mkr (1 360 Mkr). Den positiva värdeförändringen kommer att påverka bolagets resultat med 79,4 Mkr inklusive effekten av uppskjuten skatt för räkenskapsåret 2019.

<<
1
2
3
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.